VELKOOBCHOD

Každého podnikajícího zákazníka (fyzickou, právnickou osobu, neziskovou organizaci), který projeví zájem u nás nakupovat elektromateriál za velkoobchodní ceny, zaregistrujeme do našeho obchodního systému. 

 

MALOOBCHOD

Je určen všem, kteří nemají možnost uplatnění živnostenského listu a shání elektromateriál za příznivé ceny. Pro tyto zákazníky poskytneme též plný servis.

 

SLEVY

Slevy poskytujeme v závislosti na množství odebraného zboží a způsobu platby. Jsou předmětem individuálního oboustranného jednání.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI

I.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

II.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Při prodeji zboží spotřebiteli ve smyslu § 52 odst. 3 ObčZ je záruční doba 24 měsíců. V ostatních případech, kdy dochází k prodeji zboží subjektu, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční doba 12 měsíců, není-li smluvně dohodnuto jinak.Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

III.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a zboží nebylo použito, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží či jeho součásti, týká-li se vada této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

IV.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

V.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

VI.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen na žádost spotřebitele poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009. Prodávající je povinen vždy na požádání kupujícího seznámit s obsahem reklamačního řádu.